Правила условия за използване на Pavelbanya.net

Настоящите ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ за ползване уреждат отношенията между Pavelbanya.net, като ДОСТАВЧИК на интернет мултимедийни и информационни УСЛУГИ и всяко лице, което ползва сайта за да се информира или ползва услуги предлагани в настоящия сайт, наричано още ПОТРЕБИТЕЛ. Всички елементи на съдържанието на страниците в Pavelbanya.net, включително дизайн, текст, снимков и видео материал, графики и друга информация и елементи, представляват обект на АВТОРСКО ПРАВО по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на Pavelbanya.net или неговите партньори и потребители, предоставили съответните информация или елемент. Цялото съдържание на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление от ДОСТАВЧИКЪТ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е отговорен за въведената от него информация на страниците в Pavelbanya.net. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържания от модулите за свободна публикация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Правaта и отговорностите за тези публикации се носят от техните АВТОРИ. Pavelbanya.net се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна законова разпоредба. На ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се забранява:

  • Да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително без ограничение: да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в администрацията на данните на сървъра или в клиентски профил и чужди файлове, за които клиента не е дал разрешение за достъп.
  •  Да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация, да се опитват да се намесват с услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията.
  • Да публикуват съдържания – обяви, коментари, снимки, видео, текстове и др. материали, които са неприлични, заплашителни, оскърбителни, клеветнически, или омразни, или по друг начин недобросъвестни или незаконни.

ДОСТАВЧИКЪТ има правото да блокира, редекатира и изтрива съдържание по негова преценка, както и да налага административни наказателни мерки на ПОТРЕБИТЕЛИ, позволили си да нарушават гореспоменатите забрани. В случай на доказани неправомерни действия по настоящите ПРАВИЛА или при поискване от компетентните органи на Република България, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за:

  • Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и за невъзможността да се ползват УСЛУГИТЕ.
  • Неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва услугите предлагани от Pavelbanya.net
  • Претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ при/или по повод ползване на УСЛУГИТЕ.
  • За публикувани от ПОТРЕБИТЕЛИ коментари с нецензурни или обидни текстове на лична, религиозна, верска или политическа основа.

В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Pavelbanya.net ще използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

  • Pavelbanya.net не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, ПОТРЕБИТЕЛ не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените УСЛУГИ.

  С достъпа си до този сайт и информацията в него ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че е запознат и приел ПРАВИЛАТА и УСЛОВИЯТА за ползване на Pavelbanya.net За всички неуредени в тези УСЛОВИЯ и ПРАВИЛА въпроси се прилага действащото в Република България законодателство. Настоящите Правила условия за използване на сайта могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Pavelbanya.net. Ако Потребителят продължи да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.